Đăng ký

Đăng ký để nhận sách

Hiện tại, chúng tôi đang lên kế hoạch để mở rộng chương trình tặng sách đến các gia đình ở Australia. Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là vấn đề ngân quỹ. Các bạn có thể giúp đỡ bằng cách giới thiệu các nhà hảo tâm quan tâm đến chủ đề gìn giữ ngôn ngữ và văn hóa cội nguồn, cá nhân hoặc tổ chức, để chúng tôi liên hệ đề nghị họ hỗ trợ.

Sign up for free book gifts

We are planning to expand our book gift program to Australia. Our biggest challenge is the funding situation. You can help by introducing individuals or organizations interested in heritage language and culture maintenance to Stories of Vietnam team so that we can contact them to ask for their support.