Stories of Vietnam đồng thời viết bài hoặc sưu tập các bài viết về văn hóa Việt Nam (mục Culture) và kiến thức khoa học hoặc làm cha mẹ (mục Parenting) đặc biệt trong bối cảnh sinh sống ở nước ngoài, trong môi trường đa văn hóa đa ngôn ngữ.

Dự án còn mong muốn tạo ra một diễn đàn để các tác giả, các bậc cha mẹ, hay bất cứ ai cùng chia sẻ quan điểm, cách nhìn nhận về các tập tục truyền thống, nét văn hóa, hay giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam, các phương pháp giáo dục, các kết quả nghiên cứu khoa học, hay một chủ đề mới mang giá trị nhân văn hay kiến thức cho cộng đồng gốc Việt luôn hướng về văn hóa và ngôn ngữ cội nguồn, nên chúng tôi xin mời các bạn tham gia viết và đăng bài tại đây.

Stories of Vietnam also publishes online articles about Vietnamese culture (subsection Culture) and scientific research findings and/or parenting tips related to the subject of raising children in a multicultural and multilingual environment (subsection Parenting).

We would like to build up a Blog Page where authors, parents, or anyone interested can share their beliefs or views of a custom, tradition, or value in the Vietnamese culture, or an educational method, a research result, or any topic that will bring emotional values or knowledge to our community; therefore, we are warmly inviting you to submit your writing to this page.