Hợp tác với chúng tôi

Partner with Us

Doanh nghiệp có được sự tin tưởng và trung thành của khách hàng và nhân viên qua các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Companies gain trust and loyalty from customers and employees by supporting community activities.

You can become a sponsor today by clicking “BECOME A SPONSOR“ or contact our Sponsorship Chair at hello@storiesofvietnam.org

Giá trị ảnh hưởng tới quyết định mua hàng như thế nào?

Người tiêu dùng

66% cân nhắc giá trị doanh nghiệp mang lại khi đưa ra quyết định mua hàng

62% tin rằng giá trị doanh nghiệp mang lại là một yếu tố quan trọng khi mua hàng nhanh chóng hay ngẫu hứng

71% sẽ mua hàng từ một doanh nghiệp định hướng giá trị thay vì một doanh nghiệp khác khi chi phí và chất lượng ngang nhau

78% có nhiều khả năng ghi nhớ một doanh nghiệp mang lại giá trị rõ ràng lâu hơn

How purpose impacts purchasing decisions

Consumers

66% consider a company’s purpose when making purchase decisions

62% believe a company’s purpose is an important factor when making a quick or impulse purchase

71% would purchase from a purpose-driven company over the alternative when cost and quality are equal

78% are more likely to remember a company with a strong purpose

Giá trị ảnh hưởng tới quyết định của nhân viên như thế nào?

Nhân viên

78% có nhiều khả năng muốn làm việc cho một doanh nghiệp định hướng giá trị

76% có nhiều khả năng tin tưởng một doanh nghiệp định hướng giá trị

72% có nhiều khả năng trung thành với một doanh nghiệp định hướng giá trị

70% có nhiều khả năng bảo vệ một doanh nghiệp định hướng giá trị khi doanh nghiệp đó bị nói xấu.

72% có nhiều khả năng tha thứ cho một doanh nghiệp định hướng giá trị nếu doanh nghệp phạm sai lầm

Nguồn: Nghiên cứu về nhận thức giá trị của Porter Novelli , 2020; Operation Smile

How purpose impacts employment decisions

Employees are

78% more likely to want to work for that company

76% more likely to trust that company

72% more likely to be loyal to that company

70% more likely to defend that company if someone spoke badly of it

72% more likely to forgive that company if it makes a misstep

Source: Porter Novelli Purpose Perception Study, 2020; Operation Smile